Kadınlar Meclisi Yönetmeliği

T.C. UÇHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KADIN MECLİSİ KURUCU YÖNETMELİĞİ

 

MADDE:1
TANIM  

Uçhisar Belediyesi Kadın Meclisi; Uçhisar’da yaşayan kadınların din, dil, ırk, kültür, sınıf, eğitim ve düşünce farkı gözetmeksizin kent içinde yaşayan tüm kadınların kent yönetiminde ve karar alma süreçlerinde daha aktif bir rol almalarını, demokratik katılımın ve katılımcı yapının güçlendirilmesini hedefleyen; doğrudan katılıma dayanan gönüllülük esasına dayalı olarak kadınlardan oluşmuş bir yapıdır.

 

MADDE:2
AMAÇ

Kadın Meclisi ile beldede yaşayan değişik kesimlerden Kadınların kolektif çalışma ve ortak karar alma anlayışı içerisinde bir araya gelmesi hedeflenmektedir. Böylece;

a.Uçhisarlı kadınların, belde yönetimine aktif olarak katılıp kendileri ve kentle ilgili sorunlarının çözümünde rol almalarını ve kadınların yönetime katılmasında kurumsallaşmayı sağlamak.

 1. Demokratik katılımcı mekanizmaların güçlendirilmesine, sağlıklı kent yaratma sürecinde tarafların katılımına, bir arada olmanın ve sürekliliğin sağlanacağı organizasyonların oluşturulmasına katkıda bulunmak.

c.Uçhisar’ı ve kadınları ulusal, uluslararası ve kent düzeyinde temsil etmek.

d.Kadınların kentsel kimlik ve aidiyet bilincini geliştirmek.

e.Kadınların bireysel inisiyatiflerini geliştirmek.

f.Kadınların çağdaş yaşamda girişimci ve dinamik kimliklerini geliştirerek bilimsel, teknolojik, sosyal ve sanatsal gelişime ve değişime açık özgür düşünen, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, araştıran, üreten, topluma, ülkesine ve dünyaya yararlı bireyler olarak desteklenmesine ve cesaretlendirilmesine katkıda bulunmak.

 1. Kadınların dayanışma ve paylaşıma yönelik “ortaklık” bilinci içinde yaşaması için ortam hazırlamak ve kadınlara birlikte çalışma alışkanlığı kazandırmak,
 2. Kadınların dinamizmini ve enerjisini kanalize edeceği uğraş ve ilgi alanları yaratmak, bu konuda Uçhisarlı kadınları içine alan eylem planları düzenlemek.
 3. Kaliteli ve yaşanabilir bir kent yönetiminde kadınların aktif rol alması, yaşadıkları toplum sorunlarına ilişkin politikalar ve çözüm önerileri geliştirmek amaçlanmıştır.

 

MADDE:3

KAPSAM

Bu yönetmelik; Uçhisar Belediyesi Kadın Meclisi’ni ve Belediyenin ilgili birimlerini kapsar.

 

MADDE:4

DAYANAK

Bu yönetmelik; 5272 sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesinin b-bendi ve 15. Maddesine istinaden hazırlanmıştır.

 

MADDE:5

OLUŞUM

Uçhisar’da yaşayan kadınlardan Kadın Meclisi’nde çalışmayı gönüllü olarak sürdürmeyi talep eden, çalışan kadınlar, işsiz kadınlar, kadın inisiyatiflerinin temsilcilerinden oluşur. Uçhisar Kadın Meclisi; yerel yönetim, merkezi yönetim, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, gönüllü firmalar, gönüllüler ve medyanın katılımı ile işbirliği içinde çalışır.

MADDE:6

TANIMLAMALAR

Bu yönetmelikte geçen;

 • Belediye; Uçhisar Belediyesi’ni
 • Meclis; Uçhisar Belediye Kadın Meclisini
 • Genel Kurul; Meclis Genel Kurulunu
 • Başkanlık Divanı; Kadın Meclisini sevk ve idare edecek olan Kadın Meclisi organı
 • Komisyon; Genel Kurul üyelerinden oluşan ve belli konularda çalışma yapan Kadın Meclisi organını
 • İcra Kurulu; Kadın Meclisi’nin aldığı kararları uygulayan Kadın Meclisi organını ifade eder.

 

MADDE:7

MECLİSİN AMACI

Kadın Meclisi’nin amacı;

 • Uçhisar’da yaşayan kadınların sorunlarını tespit edip, çözüm önerilerini getirmek,
 • Yaşadıkları kentin sorunları ile ilgilenmelerinin sağlayarak iyi bir çevre bilinci edinmelerinin temin etmek,
 • Toplumun temelini oluşturan ailede, anne sorumluluğunu üstlenme önemini anlamak ve anlatmak;
 • Milli ve Manevi değerlerine, gelenek ve göreneklerine ve tüm toplumsal değerlerine sahip çıkan bir kuşağın yetişmesi için her türlü çalışmayı yapmaktadır.

 

MADDE:8

MECLİSİN ÇALIŞMA DÜZENİ

Kadın Meclisi; kendi arasından seçeceği bir meclis başkanı, bir meclis başkan vekili ve iki meclis başkanlık divanı üyesi tarafından yönetilir. Kadın Meclisi’nin çalışma düzeni, meclis organlarının seçimi, faaliyet kollarının belirlenmesi ve meclis organlarının çalışma esasları Kadın Meclisi tarafından hazırlanacak “İÇ TÜZÜK” ile belirlenir.

 

MADDE:9

MECLİS ÜYELİĞİNE SEÇİLME ŞARTLARI

Kadın Meclisi Üyesi Olabilmek İçin;
Kadın meclisi üyelik formunu doldurmak, (18 yaşından küçük olanlar için velisinin izni olması gerekir) yeterlidir.

MADDE:10

MECLİS ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ

Meclis Üyeliği;

 1. Üyenin istifası ile kendiliğinden,
 2. Yönetmelik ve içtüzük hükümlerine aykırı hareket etmesi halinde ise, en az 5 üyenin teklifi üzerine, Meclis kararı ile sona erer.

 

MADDE 11:

MECLİS’İN SÜRESİ

Kadın Meclisinin süresi, bir yıldır. Meclis her yıl Haziran ayında, güncelleştirilmiş üyelerle yeniden toplanır. Yeni Meclis üyelerinin tespiti ile eskilerinin görevi sona erer.

 

 

 

 

 

MADDE 12:

MECLİS’İN GÖREVLERİ

 • Meclis kararlarını yürütecek olan 9 kişilik İcra Kurulu’nu seçmek,
 • Çeşitli konularda çalışmalar yapıp, İcra Kurulu’na
 • rapor sunacak komisyonları seçmek,
 • Kanun, tüzük ve içtüzüğünde belirtilen usullere uygun olarak, toplantılar yapmak
 • Belediye hizmetleri açısından tespit ettiği eksikleri rapor ederek düzeltmesini talep etmek,
 • Kermesler düzenlemek,
 • Çeşitli kültürel etkinlikler ve formları tertip etmek,
 • Çeşitli kampanyalar düzenlemek,
 • Kamuoyuna seslerini duyurup, problemleri dile getirmek için gereken her türlü çalışmayı yapmak.

 

MADDE 13:

Kadın Meclisi Üyeleri Belediyelerinin tüm haklarından yararlanabileceklerdir. Belediye ayrıca, Kadın Meclisinin çalışmalarını kolaylaştırıcı ve Kadın Meclisini tanıtıcı her türlü çalışmayı yapacaklardır.

 

MADDE 14:

İCRA KURULU

İcra Kurulu, Meclis tarafından alınan kararları yürütmek üzere, meclis üyeleri arasından seçilen 9 kişiden oluşur. İcra Kurulu Üyeleri seçimi müteakip kendi aralarından bir başkan, başkan yardımcısı birde sekreter seçerler.

 

MADDE 15:

ÇALIŞMA KOMİSYONLARI

Çalışma Komisyonları Oluşumu ve Çalışma Esasları

 1. Çalışma Komisyonları; Genel Kurul kararı ile üyeler arasından, tüzük amaçlarını gerçekleştirmek üzere gerekli görülen sayıda ve konuda oluşturulur.
 2. Her çalışma komisyonu kendi içerisinde seçimle bir temsilci belirler. Belirlenen temsilci, Kadın Meclisi yürütme kurulunun üyesidir. Kadın Meclisi temsilcileri bir yılda bir gerçekleştirilecek seçimlerle değişir.
 3. Çalışma Komisyonları en az 5 üyeden oluşur.
 4. Çalışma Komisyonları kendi çalışma tarzlarını kendileri belirlerler.

 

Çalışma Komisyonları Görev ve Sorumlulukları

 1. Çalışma Komisyonları, çalışma alanlarını ve yöntemlerini belirlemede özgür olup çalışmalar, oy hakkı olmaksızın herkesin katılım ve katkılarına açıktır.
 2. Çalışma Komisyonları öncelikle Uçhisar kadınlarının sosyal, ekonomik ve kültürel durum ve ihtiyaçlarını saptamaya yönelik çalışmalar yapar.
 3. Çalışma Komisyonları kadınların kısa ve uzun vadeli sorunlarına çözüm getiren projeler geliştirme ve hayata geçirme yönünde çalışmalar yapar.
 4. Çalışma Komisyonları tarafından oluşturulan projeler, Kadın Meclisi Yürütme Kurulu ile birlikte değerlendirilir.
 5. Her çalışma grubundan birer kişi Kadın Meclisi Yürütme Kurulu’na iletişimi sağlamak için katılır.

 

 

 

 

 

MADDE 16:

Meclis, çalışmalarında bağımsızdır. Çalışmalarındaki idari işlemler ve genel koordinasyon Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından yürütülür.

 

MADDE 17:

YÜRÜTME VE YÜRÜRLÜK

Bu yönetmelik; Uçhisar Belediye Meclisi’nin kabulünden itibaren yürürlüğe girer. Bu yönetmelik hükümlerini, Uçhisar Belediye Başkanlığı yürütür.

 

 

 

Kanun
Belediye Kanunu
Kanun No. 5393                                                          Kabul Tarihi: 3.7.2005
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Belediye hizmetlerine gönüllü katılım
MADDE 77. — Belediye; sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yardım, kütüphane, park, trafik ve kültür hizmetleriyle yaşlılara, kadın ve çocuklara, özürlülere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında beldede dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygular.Gönüllülerin nitelikleri ve çalıştırılmalarına ilişkin usûl ve esaslar İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Kadın Meclisi’nin amacı;

 • Uçhisar’da yaşayan kadınların sorunlarını tespit edip, çözüm önerilerini getirmek.
 • Yaşadıkları kentin sorunları ile ilgilenmelerinin sağlayarak iyi bir çevre bilinci edinmelerinin temin etmek.
 • Toplumun temelini oluşturan ailede, anne sorumluluğunu üstlenme önemini anlamak ve anlatmak.
 • Milli ve Manevi değerlerine, gelenek ve göreneklerine, kültürel ve tarihsel değerlerine ve tüm toplumsal değerlerine sahip çıkan bir kuşağın yetişmesi için her türlü çalışmayı yapmaktadır.

 

Kadın Meclisi Üyesi Olabilmek İçin;

 • Uçhisar’da ikamet etmek
 • Üye formunu doldurmak (18 yaşından küçük olanlar için velisinin izni olması gerekir) yeterlidir.

 

WhatsApp chat